ESG
- -

#WokółESG | Greenwashing

Rosnąca presja – zarówno regulacyjna jak i społeczna – dotycząca raportowania ESG, wzmaga ryzko zjawiska zwanego jako „greenwashing”, czyli praktyki, w której organizacje starają się przedstawić swoje działania jako bardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne niż są one w rzeczywistości. Liczą, że w ten sposób zyskają reputację organizacji dążącej do zrównoważonego rozwoju, a tym samym pozyskają klientów czy inwestorów bez realnego wkładu zasobów i zaangażowania w ten obszar.

Read More »
ESG
- -

#WokółESG | Nowe standardy raportowania CSRD

Rola zrównoważonego rozwoju niezaprzeczalnie rośnie. To już od dawna nie tylko „słowo wytrych” lecz realna wartość, której w kontekście działania firm i instytucji przyglądają się także interesariusze i prawodawcy. Europejska dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porządkuje na poziomie europejskim sposób, w jaki biznes – w tym instytucje finansowe jak banki czy firmy ubezpieczeniowe – będą informować o swojej działalności w obszarach: środowiskowym, społecznym i w sferze zarządzania korporacyjnego.

Read More »