blog esg copy

#WokółESG | Nowe standardy raportowania CSRD

Rola zrównoważonego rozwoju niezaprzeczalnie rośnie. To już od dawna nie tylko „słowo wytrych” lecz realna wartość, której w kontekście działania firm i instytucji przyglądają się także interesariusze i prawodawcy. Europejska dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) porządkuje na poziomie europejskim sposób, w jaki biznes – w tym instytucje finansowe jak banki czy firmy ubezpieczeniowe – będą informować o swojej działalności w obszarach: środowiskowym, społecznym i w sferze ładu korporacyjnego.

Skupia się tym samym na ujawnieniach, których raportowanie do tej pory rozproszone było w ramach różnych standardów (np. GRI, IIRC, SASB), a ponadto rozszerza je i precyzuje. Dyrektywa rozszerza też – choć stopniowo – obowiązek raportowania ESG na większą liczbę podmiotów: nie tylko największe spółki, ale też, w późniejszym okresie, mniejsze firmy i instytucje finansowe, a na końcu – nawet małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Pierwszym kluczowym elementem, który banki i firmy ubezpieczeniowe będą musiały uwzględnić w swoich raportach, jest wpływ ich działalności na środowisko naturalne. Dyrektywa wymaga szczegółowego raportowania dotyczącego emisji gazów cieplarnianych i zużycia zasobów naturalnych. Instytucje będą musiały nie tylko zidentyfikować te działania, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale także zaprezentować plan działań naprawczych i wprowadzenia zmian ten wpływ minimalizujących. Oczekuje się od nich również przedstawienia celów związanych z redukcją wpływu na klimat, a także – strategii dostosowawczych do zmian klimatycznych.

 

Kolejnym obszarem, którego znaczenie podkreśla konieczność raportowania w ramach CSRD, są praktyki społeczne. Banki i firmy ubezpieczeniowe będą musiały uwzględnić w swoich raportach zagadnienia związane z zatrudnieniem, relacjami z klientami oraz społecznością lokalną. W praktyce oznacza to, że instytucje finansowe będą musiały przedstawić informacje dotyczące polityk pracowniczych – w tym tych dotyczących różnorodności i równości szans – a także zaangażowania społecznego: np. inicjatyw charytatywnych czy programów społecznych. Dyrektywa CSRD podkreśla tym samym pozakomercyjny wpływ, jaki m.in. instytucje finansowe mają na społeczeństwo i struktury społeczne, zachęcając je do podejmowania działań o pozytywnych społecznie skutkach.

 

Ostatnim, niemniej ważnym, obszarem raportowania jest ład korporacyjny. Dyrektywa zobowiązuje m.in. instytucje finansowe do zaprezentowania informacji na temat swoich struktur zarządzania, polityk zrównoważonego rozwoju oraz narzędzi monitorujących i kontrolujących ich działania. Tym samym – wymaga od banków i firm ubezpieczeniowych przejrzystości w kwestiach dotyczących struktury zarządu, etyki biznesowej oraz sposobów, w jaki w codziennej działalności integrują kwestie zrównoważonego rozwoju.

 

Wobec tych nowych wymogów raportowania ESG, instytucje finansowe stają przed wyzwaniem dostosowania swoich procesów raportowania i zarządzania, aby sprostać oczekiwaniom Dyrektywy CSRD. Niemniej jednak, długofalowe korzyści w postaci zwiększonej transparentności, zaufania klientów i inwestorów, a także pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, z pewnością sprawią, że ten początkowy wysiłek okaże się opłacalny.

CIEKAWE? POdziel się