blog esg copy_greenwashing

#WokółESG | Greenwashing

Rosnąca presja – zarówno regulacyjna jak i społeczna – dotycząca raportowania ESG, wzmaga ryzko zjawiska zwanego jako „greenwashing”, czyli praktyki, w której organizacje starają się przedstawić swoje działania jako bardziej ekologiczne i społecznie odpowiedzialne niż są one w rzeczywistości. Liczą, że w ten sposób zyskają reputację organizacji dążącej do zrównoważonego rozwoju, a tym samym pozyskają klientów czy inwestorów bez realnego wkładu zasobów i zaangażowania w ten obszar.

W praktyce greenwashing może objawiać się wybielaniem informacji, przedstawianiem działań jako bardziej korzystnych dla środowiska niż są w rzeczywistości, bądź skupianiem się na jednym aspekcie zrównoważonego rozwoju przy pominięciu innych istotnych kwestiach. Przykładowo firma może promować swoje inicjatywy związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, przemilczając kompletnie kontrowersyjne praktyki społeczne czy braki w zarządzaniu korporacyjnym.

Nowe standardy CSRD pozwalają na lepsze kontrolowanie tego zagrożenia – są ustandaryzowane i obejmują pełne spektrum działań, nie tylko wybrane aspekty. Tym samym z jednej strony – firmy zobowiązane do ujawniania informacji dotyczących ich wpływu na środowisko, praktyk społecznych i zarządzania korporacyjnego, muszą być szczególnie ostrożne, by ich raporty rzetelnie odzwierciedlały faktyczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój, z drugiej – składając skrupulatne raporty, odsuwając od siebie zagrożenie oskarżeniami o greenwashing.

 

Chcąc realnie unikną zarzutów o greenwashing, instytucje finansowe muszą podejść do raportowania ESG, stawiając na uczciwość i przejrzystość oraz zapewnić rozliczalność – tj. móc udowodnić, że deklarowane wartości są zgodne ze stanem rzeczywistym. Kluczowe jest uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju, prezentowanie realnych postępów i propozycji działań naprawczych, a także ustawianie mierzalnych celów zgodnych z założeniami Dyrektywy CSRD. Ponadto, otwartość na dialog z interesariuszami, w tym klientami, inwestorami i społecznością, może przyczynić się do budowy zaufania i zapobiegnięcia ryzyku greenwashingu, pozwalając instytucjom finansowym realnie przyczynić się do tworzenia pozytywnego wpływu na świat.

CIEKAWE? POdziel się